ข่าวสภาเทศบาล เมืองปราจีนบุรี พ.ศ. 2555

 1. ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 30 พ.ย.55 เวลา 00น.
 2. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555
 3. ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 28 ก.ย.55 เวลา 00น.
 4. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555
 5. ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 23 ส.ค.55 เวลา 00น.
 6. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555
 7. ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 15 ส.ค.55 เวลา 00น.
 8. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555
 9. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555
 10. ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 28 พ.ค.55 เวลา 00น.
 11. ประกาศ การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2555 และระยะเวลาในแต่ละสมัย และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 และระยะเวลาในสมัยประชุม
 12. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555
 13. ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 25 พ.ค.55เวลา 00น.
 14. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครั้งแรก