ข่าวสภาเทศบาล เมืองปราจีนบุรี พ.ศ. 2566

 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
 2. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
 3. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
 4. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
 5. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
 6. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
 7. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาล ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี 2567
 8. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
 9. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
 10. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
 11. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
 12. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
 13. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง  การประชาสัมพันธ์  เรียกประชุมสมาัญ(ในระหว่างสมัย) สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี 2566