ข่าวสภาเทศบาล เมืองปราจีนบุรี พ.ศ. 2564

  1. ประกาศ สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  2. ประกาศ สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
  3. ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครั้งแรก
  4. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี การประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
  5. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี 2565
  6. ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การประชาสัมพันธ์