ข่าวสภาเทศบาล เมืองปราจีนบุรี พ.ศ. 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

กำหนดวันเริ่มประชุมสมมัญ ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี 2564

สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563