ข่าวสภาเทศบาล เมืองปราจีนบุรี พ.ศ. 2554

  1. เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2554
  2. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2554
  3. ประกาศเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล วันที่ 28 ก.พ.2554
  4. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554 แห่งสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  5. ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล วันที่ 4 พ.ค.2554
  6. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
  7. ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล วันที่ 30 มิ.ย.2554
  8. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2554
  9. ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล วันที่ 11 ส.ค.2554
  10. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2554
  11. ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล วันที่ 25 ส.ค.2554
  12. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2554
  13. ประกาส เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล วันที่ 29 ก.ย.54
  14. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554 แห่งสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี