กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันนี้ (18 มีนาคม 2566) เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น