การประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

วันนี้ (18 เมษายน 2566) เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดให้มีการแถลงต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยให้ นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์ ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2564 มาตรา 48 ทศ โดยก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี