สถานธนานุบาล | เปรียบเสมือนแหล่งบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยการให้บริการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นการดำเนินงานธุรกิจการค้าอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขัดสนเงินทองเป็นการชั่วคราว และนำผลกำไรไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
KSTN1
นางสภาวดี ติยศิวาพร
ผู้จัดการสธานธนานุบาล
KSTN5
นายกนกศักดิ์ พรมสอน
ผู้ช่วยผู้จัดการ
KSTN3
นางนวชมน บุ่งง้าว
นักวิชาการเงินและบัญชี
KSTN8
นางถนอมพรรณ รัตนชลภูมิ
พนักงานดับเพลิง
KSTN6
นางลำจวน ดิสสรา
เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล
KSTN2
นายนฤนารถ ทองพิทักษ์
พนักงานรักษาของ
KSTN7
นายกุสุมา สุรเกียรติขจร
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด